web analytics

Browsed by
Månad: november 2016

30 november: Tunn is

30 november: Tunn is

Idag är det den 30 november, och för 184 år sedan, den 30 november 1832, inträffade en förfärligt tragisk olycka i Ramkvilla socken.

Källa: ArkivDigital: Ramkvilla C:4 (1804-1846) Bild 170 / sid 332.
Källa: ArkivDigital: Ramkvilla C:4 (1804-1846) Bild 170 / sid 332.

”Nov 30 Drunknade af wåda flickan Johanna Jonasdr från Löfås Mellang[ård] i en nära derintill belägen sjö, som efter några dagars frost blifvit islupen, och begrofs 9/12. F[ödd] 29/3 25, på 8:e året g[amma]l.

Nov 30 Drunknade af wåda Hustrun Stina Swensdr från Löfås Mellang[ård], moder till ofvannämnda barn, hvars nödrop hon fick höra och skyndade att rädda med uppoffring af sitt eget lif. Begrofs 9/12. F[ödd] 1784 – 48 år g[amma]l.”

Stina och Johanna efterlämnade maken/fadern Jonas Svensson och fyra barn/syskon på 18, 14, 7 och 4 år. Jonas själv dör i en förkylning halvtannat år senare, och nästan exakt två år efter moderns och systerns död avlider även då 16-årige sonen/brodern Johan Magnus i nervfeber (tyfus). Han hade blivit dräng när fadern dog, och hann arbeta som det i ett halvår innan han avled efter tre och en halv veckas sjukdom. De två yngsta systrarna blev i och med faderns död fosterbarn i socknen, och den äldsta systern piga.

Akta er för svaga isar i vinter!

24 november: Den oförbrännerlige spanjoren

24 november: Den oförbrännerlige spanjoren

Idag är det den 24 november, och för jämnt 200 år sedan, den 24 november 1816, ägde en märkvärdig uppvisning rum i Falun.

Källa: Falu Weckoblad, 1816-11-23.
Källa: Falu Weckoblad, 1816-11-23.

”Med högwederbörligt Tillstånd, ämnar i morgon Söndag den 24, November för sista gången den nyligen hit till Staden ankomne och genom allmänna Tidningar nogsamt bekante Oförbrännerlige Spanioren Gely-Latour för den Wördade Allmänheten lemna prof på den af honom werkligen upfunna hemligheten att göra sig Oförbrännelig. Han är försedd med de förnämsta Europeiska Medicinska Fakulteters och Wettenskaps-Akademiers Intyg öfwer sin konst, hwaraf han endast will näma dem han af dyilka Samhällen i Hamburg och Köpenhamn sist erhållit. Han stiger i en från 100 till 180 grader Reaumur* uppeldad Ugn, och qwardröjer der medan han förtär en hel måltid; — ett företag, som för att tros, måste ses och är likså intereßant för Kemisten, som förwånande för en wanlig åskådare, samt skall dagen före representationen genom Tidningsbladen kungöras.

Följande äro de rön och erfarenheter med elden, hwilka han framställer i twenne representationer, utan all fara att derwid bränna eller det ringaste skada sig, som tydligen wisar möjligheten att utan ringaste fara eller åkomma wara uti wådeldar.

1:o Stryker han sig med en, ända till glödhetta, uppeldad Jernplåt, från fingerändarne intill armbogen. 2:o Samma försök från fotspetsen till knäet. 3:o Samma försök på hufwudet, utan att afbränna ett enda hår. 4:o Samma försök på ansigtet, och rakar han sig med det glödheta jernet, liksom Barberaren brukar sin rakknif. 5:o Han går öfwer en eldröd jernstång med blotta fötterna, utan att bränna dem. 6:o Han stryker sig med en annan öfwer händerna, utan minsta åkomma. 7:o Han bär en annan 2 till 3 minuter i munnen, utan minsta åkomma för tänderna. 8:o Han stryker sig med en annan af en tums tjocklek på tungan. 9:o Han sticker en stor knappnål in i armen, och bär på den, utan minsta tecken till plåga, 3 a 4 Fickur i 5 a 6 minuter. 10:o Han låter smälta 18 a 20 skålpund** bly, hwaraf han tager med händerna och förer smälthett i munnen. 11:o Han sätter fötterna i det sjudande blyet, utan att de deraf blifwa warmare, men wäl kallare än förut. 12:o Han låter koka ett halft skålpund Bomolja och dricker deraf flere matskedar.

I den händelse någon skulle tro, att de materialier han anwänder wid sine experimenter, icke äro naturlige, så tillåtes den, att helt nära undersöka dem, för att öfwertyga sig om rigtigheten. Herr Latour önskar äfwen, att man smälter Blyet och glödgar Jernet och Oljan åt honom, emedan han ingalunda will wara ansedd för en Charlatan, som lofwar mycket och håller litet. Han förbinder sig äfwen, i fall af bristande utöfning af hwad ofwanstående anslag eller affisch innehåller, att inlämna hela intägten för aftonen till utdelning bland ställets fattiga, eller att gifwa hwar sina penningar tillbaka. Han skall anse för ett nöje att blifwa buden i Sällskaper eller particuliera hus, för att representera förenämnde Experimenter. Damerna behöfwa icke frukta något anstötligt i deßa Experimenter. Skådeplatsen är å Stora Rådstufwan. Bilietter säljes för 16 ß Banco på Stadskällaren, och wid ingången samt uti mitt Logie hus förre Gästgifwaren Forßberg. Början sker kl. 6 e. m.”

Don’t try this at home, folks! Särskilt smält bly finns det flera anledningar att undvika.

Fru Latour, å sin sida, hade en egen uppvisning, i form av ”ett litet Menagerie”:

Källa: Falu Weckoblad, 1816-11-23.
Källa: Falu Weckoblad, 1816-11-23.

”Madame Latour will hafwa den äran att för resp. Allmänheten uppwisa ett litet Menagerie, det endaste i sitt slag, bestående af flere st. djur : till Måndags middagen för sista gången, uti deß Logie. Entrée-Afgiften är 8 ß B:co., för barn 4 dito. Ståndspersoner betala efter behag.”

Historien förtäljer inte hur det gick med herr Gely-Latours experiment. Inget referat finns i nästa upplaga av Falu Weckoblad, och lite information finns idag på webben om honom. Samma avisa hade dock en notis den 31 oktober 1812, som meddelade att herr Gely-Latour varit i Breslau och suttit i en 130° Reamur het ugn, där han grillat kött och kokat ägg samt förtärt en hel måltid. Kemister hade då undersökt ugnen och bekräftat temperaturen, och en ur publiken som skulle gå med in i ugnen fick vända tillbaka på grund av hettan. Gely-Latour rapporteras också ha varit i Köpenhamn i januari och februari 1814, där publiken tydligen blivit snuvad på just momentet med steken och ägget.

 

*100°-180° Reaumur = 125°-225° Celsius.
**18-20 skålpund = 7,65-8,5 kg.

18 november: Min Ende älskvärde Son

18 november: Min Ende älskvärde Son

Idag är det den 18 november, och för 183 år sedan, den 18 november 1833, avled August Ludvig Hünemöder, mer erfaren än de flesta i hans ålder, och mer vittberest än de flesta vid den tiden. Vid 17 års ålder blev han student i Lund. Han var 23 år när han blev medicine kandidat där, och 24 när han blev medicine licentiat. Vid 25 års ålder fick han följa med som överordnad läkare med ansvar för medicinförrådet på kungliga fregatten af Chapman på dess expedition till Sydamerika, och var borta i drygt 10 månader, för att strax därpå följa med samma skepp på en fem månaders expedition på Västerhavet. Expeditionen, som bekostades av den svenska regeringen, leddes av Sven Nilsson, och gick utmed Sveriges västkust och den norska kusten. Man studerade fiskeriernas tillstånd i Bohuslän, och kompletterade forskningen till andra upplagan av Fauna. Under expeditionen skrev August Ludvig en resedagbok, ”Strödda anteckningar under en resa genom Sverige och Norge” där han personligt beskriver vad han är med om i bland annat Falkenberg (”en fulare stad kan knappt tänkas”), Göteborg, Marstrand, Trollhättan, Oslo och Bergen.

Vid 26 års ålder blev han underkirurg vid Serafimerlasarettet, och kirurgie magister, dvs tog examen som fältskär, ett halvår senare. Doktors diplom fick han i januari 1833. I juli samma år var han 27 år och blev provinsialläkare i Kristianstads län. Det var där han drog på sig nervfeber, eller tyfus, och avled.

Under sin korta men intensiva läkarkarriär hann han publicera flera texter, bland annat en rapport om ”Helsotillståndet på Fregatten Chapman”.

Var hade denna karriär slutat om han hade fått leva?

Hans far, prästen Johan Fredrik Hünemöder i Västra Nöbbelöv, skriver bedrövat i dödboken:

Källa: ArkivDigital: Västra Nöbbelöv CI:2 (1819-1861) Image 99 / page 262.
Källa: ArkivDigital: Västra Nöbbelöv CI:2 (1819-1861) Image 99 / page 262.

”Bland de Döde måste jag här, med saknadens bittra känsla teckna min Ende älskvärde Son August Ludvig Hünemöder, som, efter 14 dag[ars] sjukdom afsomnade på Heckeberga Sätesgård d. 18 Novbr 1833, och begrofs här i Nöbelöf th 26 i samma månad. Han var född i Lund d. 9 april 1806. Inskrefs i Malmö Lärd. Schola 1818. Student i Lund d. 6 Octobr [1]823. Mediç:æ Cand. d. 20 Jun. [1]829. Mediç. Liçent d. 18 Decbr [1]830. Stipendiat i Kongl fält Läk. Corps:n d. 17 jan. 33. Pensjonair ibm d. 19 maji s[amma] år. Förordnad Upbörds Läkare å Kongl fregatten af Chapman under expeditionen åt S. Ameriça från d. 5 maji [1]831 til d. 26 mars 32. Upbörds Läkare å samma fregatt under exerçis expedit. Åt norrsjön fr. d. 19 april [1]832 til de. 24 Sept. s[amma] år. UnderChirurg vid Kongl Lazar[ettet] i Stockh. D. 11 Oktbr [1]832. Erhöll med Kongl Majts nåd. tillstånd Doct. Diplom utan Prom. D. 19 jan [1]833. Chirurg Magistr. D. 29 maji s[amma] år. Erhöll Kon[ungens] fullm[akt] at wara Provinç. Läkare i Christ[ian]stads Län i Julio 33.

Källa: ArkivDigital: Västra Nöbbelöv CI:2 (1819-1861) Image 99 / page 262.
Källa: ArkivDigital: Västra Nöbbelöv CI:2 (1819-1861) Image 99 / page 262.

Sofwe Han i frid och ro!
men vi som än på jorden bo
O! må vi redo wara!
då vi sku hädan fara.

G[amla] Ps[alm]Bokn Nr 400, w[ers] 7.”

August Ludvig Hünemöders farmors far, Carl Christopher Schnell, var för övrigt också fältskär, och räddade som sådan vid ett tillfälle livet på Carl von Linné. Men det är en helt annan historia, som går att läsa här: Lundaprofilen Carl Christopher Schnell.

12 novmeber: En fattig, hungrig, frusen död

12 novmeber: En fattig, hungrig, frusen död

Idag är det den 12 november, och för 204 år sedan, den 12 november 1812, gjordes en förfärlig upptäckt i Hjälmseryds sockenstuga.

Källa: ArkivDigital: Hjälmseryd C:4 (1809-1834) Bild 214 / sid 419.
Källa: ArkivDigital: Hjälmseryd C:4 (1809-1834) Bild 214 / sid 419.

”November d. 12 fants g[am]la fattighjonet Samuel Nilsson liggande död på golfvet i socknestugukammaren, förmodeligen af hunger och köld förgången. Han var 71 år g[amma]l och sedan händelsen blifvit inberättad till kronobetjeningen, och tillstånd dertill lemnat, begrofs han ärligen d. 22 i nyssnämnde månad.”

6 november: Hoover, Nixon & Bush

6 november: Hoover, Nixon & Bush

Idag är det den 6 november, och för 88 år sedan, den 6 november 1928, valdes Herbert Hoover till president i USA. Det var senaste gången en republikan vann ett val där inte antingen Richard Nixon eller någon ur familjen Bush var inblandad. Håller den sviten i övermorgon?