web analytics

Browsed by
Månad: maj 2019

28 maj: En Näfwersäck, med åtskillige saker uti

28 maj: En Näfwersäck, med åtskillige saker uti

Idag är det den 28 maj, och för 248 år sedan, den 28 maj 1771, hittade Olof Olsson själv sin försvunna familj på Mörtnäset vid Flosjön i Dala-Floda socken.

Hustrun, den 40-åriga Kerstin Pärsdotter, hade i mitten av november 1770 tillsammans med sin 52-åriga ogifta faster Anna Andersdotter och döttrarna Cathrina, 14 år och Ingebor, 8 år, lämnat hemmet i Storbyn, Dala-Järna, och begett sig mot Leksand, för att eventuellt fortsätta mot Hälsingland. Där skulle de söka arbete med att skaffa och färga lin. Kerstin var gravid med sitt sjätte barn. Av de två söner och tre döttrar hon fött tidigare, hade en gosse och en kulla redan avlidit. Olof, som var ensam kvar med sonen som bar hans namn, hade sedan inte hört av dem, men började efter hand att sakna dem och höra sig för vart de hade tagit vägen.

När isen släppte hade den avdankade knekten Mats Danielsson Knipe och Bergman i Fyrholm, Dala-Floda, tagit båten till sina fäbodar på Sandviken invid Flodasjön, och under utflykten hittat en näversäck med någons ägodelar i. Säcken hade de tagit med till Dala-Floda kyrka under pingsthelgen, då den visades upp för församlingen, och man hade dragit slutsatsen att någon drunknat. Vem visste man dock inte, och kungens befallningsman på plats, Almberg, uppmanade folket i Floda att hålla utkik efter den eller de omkomna. Vi samma tid kom flottare över från Dala-Järna socken, och då de tillfrågades om de visste vem näversäcken kunde tillhöra, eller om någon saknades i deras hemsocken, berättade de att Olof Olsson från Storbyn saknade kvinnorna i sin familj. Almberg skrev omgående ett brev till Olof, som genast tog med sonen och reste till trakten för att leta efter sina kära. På kvällen hittade de deras kroppar. Kvinnorna hade vistats i Leksand under vintern, och i början av februari hade de lämnat orten för att ta sig hem igen. På vägen drabbades de dock av kyla och snöstorm, och hade antagligen frusit ihjäl. Samma dag som de återfanns, den 28 maj, begravdes de i tysthet på Dala-Floda kyrkogård.

”…hafwa påfunnit en Näfwersäck, med åtskillige saker uti.”
Källa: ArkivDigital: Floda (W) C:4 (1755-1775) Bild 1030 / sid 105.

Historien som prästen i Dala-Floda skildrar den i dödboken:

”Den 28 maji 1771 igenfunnos 4 Personer wid Flosiön, och på Mörtnäs udden liggande döde, ifrån Järna Sock[e]n, oc[h] Storbyn, hwilka, efter mannens, Olof Olssons, berättelse, skola 7 weckor för[e] Juhl, år 1770 el[ler] medio Novemb[er] månad, hafwa gådt bort, antingen til Helsingland el Lexsand, at bedja sig tona lijn, el g[eno]m arbete förskaffa sig lin etc. Mannen har sedan ing[en]ting hört af dem, men wäl saknat dem, förr än han sielf upsökt dem; Hwilcket har deraf blifwit yppat, at afskiedade Soldaten Mats Danielsson Knipe oc Bergman, i Fyrholm, Floda S[ocke]n, h[wil]ka, när de sedan öpen wat[te]n blifwit, farit på båt til sina fäbodar, Sandwiken kallade, hafwa påfunnit en Näfwersäck, med åtskillige saker uti. Denna säck angåfwo the i Floda K[yr]ka, 4:e dag Pingst, då den blef uplyst, oc man förmente, at nogon drunkadt. Derpå gordes lagl[igen] anstalt, ig[eno]m K[ung]l[ig] Befallningsman Almberg, oc Floda folik tilsagt, att wid lagl[igen]tillfälle efterspana & upsöka dem. I samma tid, komo flotningskarlarne ifr[ån] Järna sockn, kallade til Törnholn, oc befrågade, om de kändes wid denna säck, el om de wisste nogon gådt bort, och blifwit borta ur deras sockn; Tå de berättat at det måtte wara Olof Olssn ifr[ån] ofwanberörde Järna sockn och Storbyn. Bref ifr K[ung]l[ig] CronoBefallningsman skrefs upföre, och d[en] 27 om aftonen kom mannen Olof Olsson ned med sin son, Olof Olsson, oc sielf upfunno Desse 4 lik, ibland h[wil]ka woro;

”Desse 4 lik.[…]
1: en gammal Tytta…”
Källa: ArkivDigital: Floda (W) C:4 (1755-1775) Bild 1030 / sid 105.
1: en gammal Tytta, Anna Andersd[otte]r, född i Järna och Storbyn ungefärl[igen] 1719 23/12 af hon. Parentib[us] fad[e]r Bonden Anders Andersson. Mod[e]r Marit Pärsdr. Renata et dein educata. Mäst i sin tid warit hos Olof Olsson til h[wil]kens hustru hon warit faster, g[amma]l inemot 52 [år].2: Olof Olssons hustru, Kerstin Pärsdr, födder i Storbyn, oc Järna, ungefär åhr 1731 31/8 af ärl[iga] färäldr[ar]. Fadren Pär Andersson, modr Ingebor Olsdr. Renata et dein educata. Upfostrad och lärdt läsa, i och utan bok; gift i 15 åhr; fådt 5 barn, 2 gossar, 3 kullor, af h[wil]ka 1 son och 1 Dotter äro för detta döde; de andre, neml[igen] 2 kullorna warit i följe med sin moder. Gammal 40 [år]. hafwande, wid sin bortgång.

”hafwande, wid sin bortgång.”
Källa: ArkivDigital: Floda (W) C:4 (1755-1775) Bild 1030 / sid 105.

3: Dottren Cathrina Olsdr. Född åhr 1757 28/10 ungefär af O. Olsson och modr. Kerstin Pärsdr; renata et dein educata; kunnat wackert läsa i oc utan bok. Hennes ålder har warit 14 [år].

4: Dottr. Ingebor Olsdotter. Född åhr 1763 25/12 af förenämde föräldrar, renata et dein more solito educata, har och nogot kunnat läsa, hennes ålder har warit 8 [år].

Desse berättas hafwa gådt ifr[ån] Leksand d[en] 1 febr[uari] (?) Kyldersmässotiden, i tancka at gå hem, men som de war et g[anska?] strängt uhrwäder oc köld, då de warit på wägen, så synes trol[igen] at de frusit ihiäl, och på ynckel[igt] sätt omkommit. De funnos igen alla 4 d[en] 28 maji, oc samma dag, gegrafne i Tysthet i Floda k[yr]k[o]gård.

Testamente til Kyrckan – 2 d[aler] g. actio.”