web analytics

Browsed by
Månad: juni 2016

22 juni: Smittkoppsvaccinatören

22 juni: Smittkoppsvaccinatören

Idag är det den 22 juni, och för 171 år sedan, den 22 juni 1845, hölls sockenstämma i Nordmark. En av punkterna på stämman rörde vaccinatören.

Smittkoppor var en av de stora farsoterna innan vaccinet mot sjukdomen utvecklades. Redan 1769 blev blivande Kung Gustav III och hans syskon skyddsympade mot sjukdomen, vilket innebar att smittämnen från en sjuk person läggs på en frisk persons hud, varpå huden rispas. Man får då en mildare infektion, och blir sedan immun, men det fanns också risker med metoden.

Man upptäckte att personer som smittats av kokoppor inte blev sjuka i smittkoppor, och det första vaccinet framställdes av vätska från kor sjuka i kokoppor. Den förste att bli vaccinerad var en pojke i England 1796. Redan 1801 utfördes den första smittkoppsvaccinationen i Sverige, och 1816 blev det obligatoriskt att vaccinera alla barn mot sjukdomen före 2 års ålder. Varje socken skulle ha en vaccinatör och en eller två vaccinationsföreståndare, vilka jämte kyrkoherden såg till att barnen blev vaccinerade. I kyrkböckerna noterades noggrant vilka som hade haft sjukdomen, vilka som var vaccinerade och vilka som var ovaccinerade.

Många barn var nog då som nu rädda för själva vaccinationen, som fortfarande gick ut på att huden rispades. I Nordmarks socken räckte inte det. Vid sockenstämman som hänvisas till ovan finns följande punkt i protokollet:

Källa: ArkivDigital: Nordmark KI:4 (1821-1857) Bild 191 / sid 383.
Källa: ArkivDigital: Nordmark KI:4 (1821-1857) Bild 191 / sid 383.

”§ 10. Då nu, såsom ofta tillförne, allmänt klagades deröfwer, att vaccinatören Johannes Berg, oaktadt erhållne warningar, merendels är af starka drycker oredig vid vaccineringen, hwarigenom denna icke som sig bör kan wärkställas, så ansåg Församlingen sig icke kunna eller böra längre bibehålla honom utan walde till waccinatör skolläraren H:r N. Hedlund.”

13 juni: Neutralitetspolitik

13 juni: Neutralitetspolitik

Idag är det den 13 juni, och för 150 år sedan, sommaren 1866, utspelades det Tyska enhetskriget mellan Preussen och Österrike. Kriget bröt ut den 14 juni, men dagen innan meddelade tidningen Kalmar att en viktig överenskommelse slutits mellan parterna i händelse av krig.

Källa: Kalmar 1866-06-13.
Källa: Kalmar 1866-06-13.

”För badbesökande. En Breslau-tidning säger sig erhållit underrättelse att, i händelse av krig, en överenskommelse skall blifwit träffad, hwarigenom såwäl österrikiska som preussiska badorter förklaras för neutralt område.”

6 juni: Inget oväsen under vigseln

6 juni: Inget oväsen under vigseln

Idag är det den 6 juni, och det firar jag med det första inlägget på bloggen! För 182 år sedan, den 6 juni 1834, hölls sockenstämma i Sunnemo. Såhär i bröllopstider passar det kanske att påminna om att en vigsel minsann inte är något man gör för skojs skull.

Upphöra med spel vid vigsel 18340606
Källa: ArkivDigital: Sunnemo KI:2 (1826-1844) Bild 57 / sid 109.

”§5. På föreställning af ordföranden beslöt Församlingen enhälligt att, i likhet med Råda Socken och hvad å andra orter är vidtaget, vid Brudvigsel i kyrkan upphöra med spel på violin och Blåsinstrument, hvilket af erfarenhet befunnits mera störa den ordning och högtidlighet som tillhöra dessa förrättningar, samt är enligt kyrkolagens anda stridande mot Christelig öfning och upplysning.”

Glad nationaldag!