web analytics

Browsed by
Dag: 21 juli, 2017

21 juli: Mordet i Karshult, del 2

21 juli: Mordet i Karshult, del 2

Idag är det den 21 juli, och för 191 år sedan, den 21 juli 1826, genomförde provincialmedicus doktor C Wulff (sannolikt provinsialläkare Carl Eric Wulf från Eksjö) obduktionen av Anders Svenssons döda kropp. Som berättats i föregående inlägg blev Anders Svensson slagen i huvudet med en granstör av sin granne Johannes Andersson den 9 juli, och avled den 18:e. Obduktionsprotokollet återges härmed. Känsliga läsare varnas å det bestämdaste.

”Protocoll vid Besiktningen å aflidne Bonden Anders Svensson från Södra Karshult uti Hjelmseryds Socken, hållet vid Hjelmseryds kyrka den 21. Juli 1826.

Att det till Besiktning förestälde liket i Lifstiden var ofvannämnde Anders Svensson intygades af undertecknade, hvilka lemnade följande underrättelse: att Anders Svensson och Drängen Johannes Andersson uti Karshult Söndagsaftonen den 9. dennes klockan emellan 10. och 11. först kommit uti ordväxling, sedermera tagit hvarandra uti kragen hvarefter de åtskilts, då Johannes Andersson, under hotelser sprungit inn uti en vagnbod och tagit en stake omkring 3 a 4 alnars längd och en grof störs tjocklek, med hvilken han sedan slog Anders Svensson, först ett slag bakom högra örat hvarvid Anders Svensson föll omkull och afdånade, men erhöll af Johannes Andersson detta oaktadt 2:ne slag, ett öfver skuldrorna och ett öfver låren. Johannes Andersson skall vid tillfället varit något uphetsad af bränvin. Åldera å Anders Svensson skall vara 28 år. Alltid varit något begifven på Spirituosa, skall alltid ägt en god hällsa och äfven varit fullkomligt frisk den afton då han blef öfverfallen af Johannes Andersson, men måste från [stället?] der han fick slagen bäras inn uti stugan hvarefter han dels med och dels utan sans lefde till Tisdagsmorgon den 18 dennes kl. ½ 2. Inga medel till dess räddning hafva blifvit använde. Besiktningen företogs i anledning af H:r Contrakts Prosten Hjelmgrens gjorde reqvisition, uti underteknade personers närvaro.

Inspecta Cadaveris

Kroppskonstitution stark. Ansiktet mycket upsvullet och svartblått, samt blod utflutit genom mun, näsa och öron. Epidermis på flere ställen och af ryggen skiljd från huden. Armar, rygg ooch sidorne blå. Bröst, buk och scrotum mycket updrifne och svartblå. Några yttre åbragte våldsamheter uptäcktes ej.

Obductio Cadaveris

Wid updisectionen af hufvudskålens /cran[iets?]/integument/ Galea Aponeurotica fanns en stor mängd extravaserad Blod och högra orab, samt en spricka å högra os Bregmatica börjande nära sömmen mellan båda dess ben /Sutura Sagittalis/ och dess förening med os frontis /Sutura coronalis/ sträckande sig omkring 1 kum sucdt bakåt och görande der en vinkel, samt gående sedan framåt och ned till corpus af os temporum å samma sida. Sedan hufvudskålen blifvit afsågad (?) emellan cranium och Dura mater, vid högra örat, under ofvannämnde spricka en mängd af coagulerad blod. Hjernan mycket blodsprängd, men öfrigt uti naturligt tillstånd. Cranium af vanlig tjocklek, utom den större sprickan, som var sådan att man efter Cranii afsågande kunde vrida den ena benkanten från den andra, utgick äfven från dess vinkel en finare tills omkring 1 ½ tums längd, sträckande sig bakåt.

Uti bröstcaviteten circa 1. stop blodvatten. Lungorne friske utom att uti den högra samt dess främre Lob befanns en kalkaktig hård concretion af en liten ärts storlek. Hjertat slappt. Hjertkamrarne tomma. Magen och tarmarne utspände af Luft. Uti intestina crassa något excrementer alla öfrige partier uti naturligt tillstånd. Inga anledningar till njutet gift kunde uptäckas ej eller misstänktes dylikt. Svulnaden uti scrotum fanns bestå, utom att vänstra Testiclen var något större än den högra, endast uti väder.

Hjelmseryd ut Supra.

J. Nilsson, Comminister Loci
Reinhard Agardh, KronoLänsman
A. Rystrand, Orgelnist
J. M. Dahl, LoGarfvare”

Några dagar senare lägger Wulf till följande intyg:

Attestatum

Enligt visum repertum har inga sådane omständigheter sig företedt, som kunna gifva anledning dertill att ofvannämnde Anders Svensson aflidit utaf föregående sjuklighets tillstånd, utan är efter min öfvertygelse den honom uti hufvudet åbragte våldsamhet orsaken till dess död, hvilket intygas å aflagd embetsed, samt med denna lifliga förpliktelse: Så sant mig Gud hjelpe till lif och Själ, bekräftas.

Ekesjö den 31 Juli 1826.

C. Wulf
provinc. Medic.

"Så sant mig Gud hjelpe till lif och Själ. Källa: ArkivDigital: Västra häradsrätt AI:178 (1826-1826) Bild 10200.
”Så sant mig Gud hjelpe till lif och Själ.”
Källa: ArkivDigital: Västra häradsrätt AI:178 (1826-1826) Bild 10200.