web analytics
24 december: Hårda paket på julafton

24 december: Hårda paket på julafton

Idag är det julafton, och för 164 år sedan, den 24 december 1852, fick Benct Johan Nilssons baneman en julafton han sent skulle glömma.

I Uknas dödbok finns följande anteckning införd för den 23 november 1851:

Källa: Ukna F:1 (1822-1861) Bild 90 / sid 169
Källa: ArkivDigital, Ukna F:1 (1822-1861) Bild 90 / sid 169.

”Benct Johan Nilsson.

Född å Kolsebro 1813, der fadren var Gästgifvaren Nils Nilsson, har varit mycket begifven på fylleri, tjent på många ställen, samt hos den till N. Amerika emigrerade bonden Lars Larsson i Kolsebro, lagfördes höstetinget 1849 vid Bankeryds Häradsrätt å Ö Göthland för stöld på marknaden i Åtved, hvarefter han sällan varit i Ukna socken, utan uppehållit sig med arbete i Linköping, der han å Läns Lazarettet åtogs d. 9 Nov. på aftonen, för att vårdas för de djupa sår i hufvudet, hvilka på öppen gata blifvit honom tillfogade af en vildsinnad och rusig arbetskarl, han lefte derefter till d. 23 Nov. och blef, efter skedd obduction och besigtning, Christeligen begrafven d. 7 December uti Linköpings stads begrafningsplats.”

En lapp instucken vid anteckningen citerar Östgöta Correspondenten ett år senare, där straffet för gärningen meddelas:

Källa: ArikivDigital, Ukna F:1 (1822-1861) Bild 90 / sid 169.
Källa: ArikivDigital, Ukna F:1 (1822-1861) Bild 90 / sid 169.

”Utdrag af Tidningen Ö. Götha Correspondenten för d. 29 Dec. 1852:

Drängarne Andersson och Lundström samt arbetskarlen Lindman vid rådhusrätten in Linköping tilltalade och dömde för det förledne år utanför gästgifvaregården begångne dråp å körsnärslärlingen Herlin och arbetskarlen Nilsson, hafva af Kongl. Maj:t blifvit slutligen dömde, Andersson till 40 par spö, uppenbar kyrkoplikt och lifstids fästning, samt Landström och Lindman till 28 dagars fängelse vid vatten och bröd, uppenbar kyrkoplikt och tio års fästning. Obarmhertigt nog tilldelades Andersson de ådömda 40 par spö på sjelfva julaftonen: onekligen en ganska grym parodi öfver de vanligt vis annars så kärkomna julklapparna.”

Comments are closed.