web analytics
24 november: Den oförbrännerlige spanjoren

24 november: Den oförbrännerlige spanjoren

Idag är det den 24 november, och för jämnt 200 år sedan, den 24 november 1816, ägde en märkvärdig uppvisning rum i Falun.

Källa: Falu Weckoblad, 1816-11-23.
Källa: Falu Weckoblad, 1816-11-23.

”Med högwederbörligt Tillstånd, ämnar i morgon Söndag den 24, November för sista gången den nyligen hit till Staden ankomne och genom allmänna Tidningar nogsamt bekante Oförbrännerlige Spanioren Gely-Latour för den Wördade Allmänheten lemna prof på den af honom werkligen upfunna hemligheten att göra sig Oförbrännelig. Han är försedd med de förnämsta Europeiska Medicinska Fakulteters och Wettenskaps-Akademiers Intyg öfwer sin konst, hwaraf han endast will näma dem han af dyilka Samhällen i Hamburg och Köpenhamn sist erhållit. Han stiger i en från 100 till 180 grader Reaumur* uppeldad Ugn, och qwardröjer der medan han förtär en hel måltid; — ett företag, som för att tros, måste ses och är likså intereßant för Kemisten, som förwånande för en wanlig åskådare, samt skall dagen före representationen genom Tidningsbladen kungöras.

Följande äro de rön och erfarenheter med elden, hwilka han framställer i twenne representationer, utan all fara att derwid bränna eller det ringaste skada sig, som tydligen wisar möjligheten att utan ringaste fara eller åkomma wara uti wådeldar.

1:o Stryker han sig med en, ända till glödhetta, uppeldad Jernplåt, från fingerändarne intill armbogen. 2:o Samma försök från fotspetsen till knäet. 3:o Samma försök på hufwudet, utan att afbränna ett enda hår. 4:o Samma försök på ansigtet, och rakar han sig med det glödheta jernet, liksom Barberaren brukar sin rakknif. 5:o Han går öfwer en eldröd jernstång med blotta fötterna, utan att bränna dem. 6:o Han stryker sig med en annan öfwer händerna, utan minsta åkomma. 7:o Han bär en annan 2 till 3 minuter i munnen, utan minsta åkomma för tänderna. 8:o Han stryker sig med en annan af en tums tjocklek på tungan. 9:o Han sticker en stor knappnål in i armen, och bär på den, utan minsta tecken till plåga, 3 a 4 Fickur i 5 a 6 minuter. 10:o Han låter smälta 18 a 20 skålpund** bly, hwaraf han tager med händerna och förer smälthett i munnen. 11:o Han sätter fötterna i det sjudande blyet, utan att de deraf blifwa warmare, men wäl kallare än förut. 12:o Han låter koka ett halft skålpund Bomolja och dricker deraf flere matskedar.

I den händelse någon skulle tro, att de materialier han anwänder wid sine experimenter, icke äro naturlige, så tillåtes den, att helt nära undersöka dem, för att öfwertyga sig om rigtigheten. Herr Latour önskar äfwen, att man smälter Blyet och glödgar Jernet och Oljan åt honom, emedan han ingalunda will wara ansedd för en Charlatan, som lofwar mycket och håller litet. Han förbinder sig äfwen, i fall af bristande utöfning af hwad ofwanstående anslag eller affisch innehåller, att inlämna hela intägten för aftonen till utdelning bland ställets fattiga, eller att gifwa hwar sina penningar tillbaka. Han skall anse för ett nöje att blifwa buden i Sällskaper eller particuliera hus, för att representera förenämnde Experimenter. Damerna behöfwa icke frukta något anstötligt i deßa Experimenter. Skådeplatsen är å Stora Rådstufwan. Bilietter säljes för 16 ß Banco på Stadskällaren, och wid ingången samt uti mitt Logie hus förre Gästgifwaren Forßberg. Början sker kl. 6 e. m.”

Don’t try this at home, folks! Särskilt smält bly finns det flera anledningar att undvika.

Fru Latour, å sin sida, hade en egen uppvisning, i form av ”ett litet Menagerie”:

Källa: Falu Weckoblad, 1816-11-23.
Källa: Falu Weckoblad, 1816-11-23.

”Madame Latour will hafwa den äran att för resp. Allmänheten uppwisa ett litet Menagerie, det endaste i sitt slag, bestående af flere st. djur : till Måndags middagen för sista gången, uti deß Logie. Entrée-Afgiften är 8 ß B:co., för barn 4 dito. Ståndspersoner betala efter behag.”

Historien förtäljer inte hur det gick med herr Gely-Latours experiment. Inget referat finns i nästa upplaga av Falu Weckoblad, och lite information finns idag på webben om honom. Samma avisa hade dock en notis den 31 oktober 1812, som meddelade att herr Gely-Latour varit i Breslau och suttit i en 130° Reamur het ugn, där han grillat kött och kokat ägg samt förtärt en hel måltid. Kemister hade då undersökt ugnen och bekräftat temperaturen, och en ur publiken som skulle gå med in i ugnen fick vända tillbaka på grund av hettan. Gely-Latour rapporteras också ha varit i Köpenhamn i januari och februari 1814, där publiken tydligen blivit snuvad på just momentet med steken och ägget.

 

*100°-180° Reaumur = 125°-225° Celsius.
**18-20 skålpund = 7,65-8,5 kg.

Comments are closed.