web analytics
31 mars: Smittspårning anno 1816

31 mars: Smittspårning anno 1816

Idag är det den 31 mars, och för 204 år sedan, den 31 mars 1816, hölls sockenstämma i Sundals-Ryrs kyrka. Det hade kommit Landshövdingen till kännedom att venerisk smitta, det vill säga syfilis, skulle finnas i Frändefors, och nu var det bråttom att hejda spridningen. En skrivelse härom hade nått pastorn i Sundals-Ryr, som utlyste sockenstämma i laga ordning för att vidta åtgärder i avsikt att stoppa smittan och bota de smittade.

Socknens mest tillförlitliga män uppnanades att lämna upplysningar om vilka i socknen som kunde misstänkas ha sjukdomen, och en lista gjordes upp, rote för rote, med misstänkta fall som skulle kroppsbesiktigas.

De flesta av de tio rotemästarna eller deras ersättare uppgav att de inte hade några misstänkta fall inom sina rotar, men några fick man dock ihop på listan: Backsittaren Christian Gullbrandsson i Hälebyn. Johan Olssons hustru på Myren. En som hela tiden satt med hög puls och svettiga handflator måste ha varit rotemästaren Hans Pärsson från Lersäter. När han som ansvarig för rote nummer 9 av 10 fick ordet, fick han tillstå att han själv med hushåll ämnade undergå besiktningen, på grund av hans bror Eric, som vistades på lasarettet just med anledning av venerisk smitta. I samma rote misstänktes även Anders Larssons piga Britta i Lersätter och Olof Larssons hushåll på samma ställe.

”9 Lersätters Rote. Rotemästaren Hans Pärsson gaf tillkänna att han sjelf med sitt hushåll ämnar undergå visitation i anseende till sin Bror Eric Pärsson, som för närvarande vistas på Lazarettet för venerisk smitta äfven Anders Larssons piga Britta i Lersätter upgafs som misstänkt äfven Olof Larssons hus derstädes misstänktes.”
Källa: ArkivDigital: Sundals-Ryr (P) KI:1 (1805-1822) Bild 44 / sid 81.

De listade skulle sedan, mot vite av 5 riksdaler banko, inställa sig hos Måns Andersson i Bredtvet, Brålanda, klockan 9 torsdagen den 4 april, för att undergå kroppsvisitation. Om någon av de listade inte infann sig, skulle inte bara denne, utan även den ansvarige sexmannen(1) få böta 5 riksdaler var.

Källa: ArkivDigital: Sundals-Ryr (P) KI:1 (1805-1822) Bild 43 / sid 79.

”Sockenstäms protocoll hållet i Ryrs kyrka den 31 mars 1816.

Uppå den ädla pligt och böjelse som Höga Landshöfdinge Embetets skrifvelse af d[en] 25 och 28 Martii(2) 1816 förmäler af den beklagliga inhämtade underrättelsen att venerisk smitta skall finnas och hafva inrotat sig hos en och annan av meningheten inom Frendefors Pastorat har Pastor i laga Ordnig utlyst sockenstämma med Ryrs församlings Ledamöter för att vidtaga de kraftigaste och skyndsammaste anstalter till smittans afböjande och de sjukas botande.

Efter upläsandet af förre nämnde Höga Landshöfdings Embetets skrifvelse framträdde ej allenast Sexmän, [utan äfven] Ordningsmän, Kyrkovärd och flere inom Socknen Hederlige och Beskedelige Män, hvilka af Ordföranden upmanades att lemna uplysningar, ej förtiga någon af alla sådana personer, som kunna misstänkas eller vara besmittade med venerisk sjukdom, föreställandes påföljder som ofelbart drabbar fördröjandet häraf och svårigheten att läka ett gamalt sår.

För att utröna denna angelägenhet efterfrågades Rotevis, gård från gård, hvilka och hur många kunna misstänkas eller vara besmittade med venerisk sjuka och hvilka efter upgift äro på särskild lista upteknade. Höga Landshöfdinge Embetets senare kungörelse om fem Riksd[aler] Banko vite kungordes, att ej allenast de angifne personer för venerisk sjukdom utan ock Sexmän skulle denna plikt undergå om någon försumade att inställa sig på visitations stellet Brettvet kl 9 f[ör]m[iddag] d[en] 4 nästkommande April hos Måns Andersson derstädes.”

Det man framför allt skulle leta efter vid kroppsbesiktningen var de för sjukdomen så typiska sår och utslag som kan uppträda: initialt ett hårt, smärtfritt och klådfritt sår, i nästa stadium diffusa utslag, ofta på handflator och fotsulor. Feber, huvudvärk och svullna lymfkörtlar kan också förekomma.(3)

De första europeerna som kom till Amerika hade med sig en hel del sjukdomar som spreds bland indianerna. Syfilis däremot, verkar enligt huvudteorin ha varit en sjukdom som Columbus sjömän tog med sig från Amerika till Europa. Det första fallet på Europeisk mark dök upp i Barcelona, Spanien 1493. Sjömän och legosoldater spred sedan vidare smittan över Europa. Den tros ha nått Sverige med soldater 1497. Redan i mitten av 1500-talet rekommenderades kvicksilversalva mot sjukdomen. Denna medicin medförde naturligtvis också konsekvenser i form av kvicksilverförgiftning. Kvicksilver användes sedan ända in på 1900-talet som botemedel.(3)

(1) Sexman: en av sex förtroendemän i en socken vars uppgift var att se till att fattade beslut på sockenstämman verkställdes, ansvara för underhåll av kyrkobyggnader och prästgård, samt att hjälpa kyrkoherden att övervaka kyrkotukten i socknen.

(2) Martii: mars.

(3) Källa: https://sv.wikipedia.org/wiki/Syfilis .

Comments are closed.